Algemene Voorwaarden Osteopathie

per 1 april 2019

Deze Algemene Voorwaarden Osteopathie zijn tot stand gekomen in overleg met  de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Register voor  Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie in het kader van de SER  Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 april 2019.

Voorwoord

Aan de rechtsverhouding tussen een patiënt en de osteopaat ligt een overeenkomst ten  grondslag gericht op behandeling en/of begeleiding. Deze overeenkomst is de bijzondere  overeenkomst geregeld in Boek 7, Titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek, de  overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO).

Deze Algemene Voorwaarden Osteopathie vormen de basis voor het tot stand komen van een  overeenkomst tot het leveren van zorg en geven aan wat de patiënt en de osteopaat bij de  uitvoering daarvan mogen verwachten.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De hierna met een hoofdletter geschreven woorden hebben de volgende betekenis:  Calamiteit: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg door en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.

Cliënt: de natuurlijke persoon aan wie door de Zorgaanbieder zorg wordt verleend.

College van Beroep: het door de Stichting Nederlands Register voor  Osteopathie ingesteld college voor beroepszaken, dat werkt op basis van het dan geldende Reglement College  van Beroep Osteopathie.

College van Toezicht: het door de Stichting Het Nederlands Register voor  Osteopathie ingestelde College van Toezicht, een in tuchtzaken betreffende een Zorgaanbieder rechtsprekend orgaan dat werkt op basis van het dan geldende

Reglement College van Toezicht Osteopathie.

Incident: Een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt.

NRO: het Nederlands Register voor Osteopathie.  NVO: Nederlandse Vereniging voor Osteopathie.  Praktijk: de behandelruimte van de Zorgaanbieder, inclusief  wachtkamer, balie of andere ruimtes waar de Cliënt als onderdeel van de behandeling gebruik van maakt.

Prijsopgave: een voor de Zorgaanbieder gedaan aanbod bestaande uit  een mondeling of schriftelijk overzicht van activiteiten ter uitvoering van een behandeling en de daarbij behorende tarieven.

Vertegenwoordiger: de persoon of personen door wie de Cliënt op grond van  de wet bij het sluiten en uitvoeren van de behandelingsovereenkomst wordt vertegenwoordigd.

WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.  Wkkgz: de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg.  Zorgaanbieder: de persoon, waaronder mede begrepen alle voor de  zorgaanbieder werkende personen die daartoe bevoegd zijn middels een door het NRO erkend diploma, die beroepshandelingen op het gebied van de osteopathie verleend en die aangesloten is bij het NRO.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEIDEN REIKWIJDTE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingsovereenkomst tussen Cliënt en Zorgaanbieder.

2. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan hetgeen in de wet is beoogd.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

De mogelijkheden van vertegenwoordiging van de cliënt worden geregeld in de wet, specifiek  in de artikelen 7:450, 7:447 en 7:465 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 4 – BEKENDMAKEN EN OVERHANDIGEN ALGEMENE VOORWAARDEN

1. De Zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de Cliënt voorafgaand aan, of bij de totstandkoming van de behandelingsovereenkomst, weet van de toepasselijkheid van  de algemene voorwaarden en kennis kan nemen van deze algemene voorwaarden.

2. Op verzoek van de Cliënt licht de Zorgaanbieder deze algemene voorwaarden mondeling toe.

3. Op verzoek van de Cliënt doet de Zorgaanbieder deze algemene voorwaarden schriftelijk toekomen.

ARTIKEL 5 – AFWIJKING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts tussen de Cliënt en de Zorgaanbieder als zij schriftelijk zijn overeengekomen en de afwijking niet in het nadeel is van de Cliënt.

ARTIKEL 6 – DE AFLEVERING/ DE LEVERTIJD

1. De Zorgaanbieder stelt op toegankelijke wijze informatie over de praktijkvoering  beschikbaar aan de Cliënt. Deze informatie betreft in ieder geval informatie over: a. de gegevens (naam en functie) van de Zorgaanbieder;

b. de te verlenen behandeling;

c. de gehanteerde tarieven;

d. de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt om vooraf na te gaan in hoeverre de  kosten van een behandeling door de Zorgaanbieder krachtens een verzekering  worden vergoed;

e. openingstijden en bereikbaarheid;

f. deze algemene voorwaarden en de door de Zorgaanbieder gehanteerde betalingsvoorwaarden;

g. de klachtenprocedure;

h. inschrijving in het Register van het NRO.

2. De Zorgaanbieder informeert de Cliënt indien zich wijzigingen hebben voorgedaan ten  aanzien van de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens. De Cliënt informeert de  Zorgaanbieder desgevraagd ook over nieuwe relevante omstandigheden, zoals: a. bezoek aan een andere osteopaat /zorgverlener in verband met dezelfde of  andere klacht;

b. wijzigingen in de gezondheidssituatie van de Cliënt;

c. het gebruik van geneesmiddelen (ook het stoppen met dit gebruik);  d. wijzigingen in de vertegenwoordiging zoals bedoeld in artikel 3 van deze  algemene voorwaarden;

e. de toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

ARTIKEL 7 – INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE BEHANDELING

1. De Zorgaanbieder licht de Cliënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over  het voorgenomen onderzoek en de voorgestelde en mogelijk alternatieve behandelingen  en over de ontwikkelingen van het onderzoek, de behandeling en de

gezondheidstoestand van de Cliënt. De informatie is begrijpelijk en passend bij de  leeftijd en het bevattingsvermogen van de Cliënt. De Zorgaanbieder vergewist zich  voorafgaand aan de behandeling van de Cliënt of deze de informatie heeft begrepen en  of er nog vragen zijn.

2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Cliënt om vooraf na te gaan in hoeverre de  kosten van een behandeling door de Zorgaanbieder krachtens een verzekering worden vergoed.

3. Voorafgaand aan iedere behandeling informeert de Zorgaanbieder de Cliënt in ieder  geval mondeling over de kosten van de behandeling. De behandelingen beginnen pas als de cliënt de tijd heeft gehad contact met zijn verzekeraar te hebben of aangeeft  daar geen behoefte aan te hebben.

4. Indien dit tijdens het onderzoek c.q. de behandeling noodzakelijk blijkt, kan de  Zorgaanbieder afwijken van de gemaakte afspraken. Dit kan tevens leiden tot een afwijking van de vooraf overeengekomen kosten van de behandeling. De Cliënt zal  tijdens de behandeling worden geïnformeerd over de afwijking en eventuele gevolgen voor de kosten, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

5. De Cliënt heeft te allen tijde het recht op een second opinion, uit te voeren door een andere Zorgaanbieder. De kosten van een second opinion zijn voor rekening van de cliënt of diens verzekeraar.

6. De Zorgaanbieder stelt informatie benodigd voor de second opinion, op diens schriftelijke verzoek, ter beschikking van de cliënt.

ARTIKEL 8 – TOT STAND KOMEN BEHANDELINGSOVEREENKOMST DOOR  INSCHRIJVEN NIEUWE CLIËNT IN DE PRAKTIJK

1. Voor het tot stand komen van een behandelingsovereenkomst moet de cliënt zich bij de osteopathiepraktijk inschrijven en een afspraak maken voor een eerste consult.

2. Vanaf het moment van het maken van een afspraak is de WGBO van kracht.

3. Tijdens de eerste afspraak wordt een anamnese afgenomen en een behandelplan afgesproken en verstrekt de patiënt de door de osteopaat benodigde nadere informatie (waaronder NAW gegevens).

4. De Zorgaanbieder vergewist zich ervan of er sprake is van vertegenwoordiging zoals is bedoeld in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, waaronder mede begrepen de  toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen.

5. De behandelingsovereenkomst wordt aangegaan tussen de patiënt met een zorgvraag  en de osteopaat en komt tot stand indien de patiënt, dan wel diens vertegenwoordiger indien dit is vereist op grond van art. 7:465 BW, kenbaar heeft gemaakt de  overeenkomst te willen aangaan.

ARTIKEL 9 – PRIVACY

In geheel Europa geldt hetzelfde privacybeleid, onder de General Data Protection Regulation  (GDPR). Per 25 mei 2018 is de Nederlandse vertaling van deze Europese wetgeving ingevoerd  onder de naam Algemene verordening gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG. De Zorgaanbieder werkt aan de hand van een privacystatement. Dit statement zal voor de Cliënt  toegankelijk zijn. Gedurende de behandelingsovereenkomst houdt de Zorgaanbieder een  cliëntendossier bij.

ARTIKEL 10 – PROTOCOLLEN EN RICHTLIJNEN

De Zorgaanbieder levert zorg en diensten met inachtneming van de geldende normen,  richtlijnen en protocollen voor osteopathie zoals geldend binnen het NRO. De Zorgaanbieder  biedt de Cliënt zorgverlening overeenkomstig de eisen van goed hulpverlenerschap en de  algemeen geldende normen van professionaliteit, kwaliteit en verleent zorg naar de huidige  stand van de wetenschap en de praktijk.

ARTIKEL 11 – GEKWALIFICEERD PERSONEEL

1. De Zorgaanbieder waarborgt dat bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst  uitsluitend gekwalificeerd en bekwaam ondersteunend personeel wordt betrokken en  dat ook zij handelen volgens de in artikel 10 bedoelde normen, protocollen en  richtlijnen. De Zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de verleende zorg.

2. De Zorgaanbieder zorgt er voor dat het voor de Cliënt duidelijk is welke functie de  betrokken medewerkers vervullen.

ARTIKEL 12 – BETREKKEN VAN DERDEN BIJ HET UITVOEREN VAN (ONDERDELEN  VAN) ZORG

De Zorgaanbieder kan, in het kader van de behandeling, derden opdracht geven tot de levering van diensten. De Zorgaanbieder betracht hierbij zorgvuldigheid en informeert de Cliënt hierover. De Zorgaanbieder blijft jegens de Cliënt verantwoordelijk voor het totaal van de behandeling.

ARTIKEL 13 – INCIDENT OF CALAMITEIT

1. Ingeval van een Incident,

a. neemt de Zorgaanbieder daarover na het ontdekken van het Incident direct contact op met de Cliënt

b. draagt de Zorgaanbieder zorg voor een volledig dossier en verzamelt alle gegevens die behulpzaam kunnen zijn bij het vaststellen van de feiten.

c. onderneemt de Zorgaanbieder wat nodig is om eventuele negatieve gevolgen van het incident voor de gezondheidssituatie van de Cliënt weg te nemen of te beperken.

d. wordt medewerking verleend aan een door de Cliënt gewenste second opinion.  2. Zodra de toedracht van het Incident bekend is, wordt de Cliënt duidelijk geïnformeerd  over aard en toedracht en wordt dit in het dossier opgenomen. In het kader van deze  communicatie wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de wensen en behoeften van de  Cliënt.

3. Is er sprake van een calamiteit dan wordt in aanvulling op lid 1 en 2 onverwijld de Inspectie Gezondheidszorg geïnformeerd.

ARTIKEL 14 – BEËINDIGING VAN DE BEHANDELINGSOVEREENKOMST  1. De behandelingsovereenkomst eindigt:

a. door overlijden van de cliënt;

b. met wederzijds goedvinden bijvoorbeeld zodra het behandeldoel is bereikt; in dat  geval wordt de beëindiging vastgelegd in het dossier;

c. na opzegging van de behandelingsovereenkomst door de Cliënt of de  Zorgaanbieder, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 15 en 16 van  deze algemene voorwaarden;

d. door ontbinding door de rechter.

ARTIKEL 15 – OPZEGGING DOOR DE CLIËNT

De Cliënt kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde eenzijdig opzeggen door  berichtgeving daarover aan de Zorgaanbieder.

ARTIKEL 16 – OPZEGGEN, OPSCHORTEN OF WEIGEREN SPECIFIEKE BEHANDELING  DOOR DE ZORGAANBIEDER

1. De Zorgaanbieder kan de behandelingsovereenkomst uitsluitend opzeggen vanwege  gewichtige redenen, schriftelijk, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, en  mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de Zorgaanbieder heeft naar redelijkheid geprobeerd om de gronden voor de  opzegging met de Cliënt te bespreken;

b. de Zorgaanbieder heeft de Cliënt gewezen op de klachtenmogelijkheden.  2. Gewichtige redenen zijn aanwezig indien de relatie tussen Zorgaanbieder en de Cliënt  onhoudbaar is geworden waardoor van de Zorgaanbieder in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de behandelingsovereenkomst wordt voortgezet. Onder deze  redenen wordt in ieder geval verstaan:

a. dat de Cliënt zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst niet naleeft;

b. de cliënt weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een  goede uitvoering van de behandelingsovereenkomst;

c. de Cliënt, diens wettelijk vertegenwoordiger, belangenbehartiger of anderen bij de zorgvrager betrokkenen gedragingen vertoont/vertonen jegens medewerkers of  andere cliënten van de Zorgaanbieder, die voortzetting van de zorgverlening niet  meer mogelijk maken;

d. de omvang of zwaarte van de zorgverlening door een gewijzigde (zorg)vraag zich  zodanig ontwikkelt dat deze buiten de reikwijdte van de behandelingsovereenkomst gaat vallen en de Zorgaanbieder en de Cliënt geen  afspraken kunnen maken over een aanpassing van de behandelingsovereenkomst;

e. op het moment dat de Zorgaanbieder, als gevolg van een niet aan de  Zorgaanbieder verwijtbare omstandigheid, geen vergoeding meer ontvangt van de  zorgverzekeraar voor de uitvoering van de overeengekomen zorgverlening en de  Cliënt deze ook niet voor eigen rekening afneemt;

f. in geval van surséance van de Zorgaanbieder.

3. De Zorgaanbieder zal bij opzegging naar zijn vermogen behulpzaam zijn bij het vinden  van een alternatief voor de Cliënt.

4. De Zorgaanbieder is gerechtigd gemotiveerd op inhoudelijke gronden het uitvoeren van  een onderzoek of behandeling te weigeren.

5. De Zorgaanbieder is bij een betalingsachterstand gerechtigd om verdere behandeling op  te schorten tenzij de medische noodzaak zich hiertegen verzet. Pas nadat er contact is  geweest met de Cliënt kan de zorgaanbieder overgaan tot opschorting van de  behandeling of het vragen van contante betaling.

ARTIKEL 17 – BEHANDELING KLACHTEN

1. De Zorgaanbieder beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend  gemaakte regeling voor de opvang en behandeling van klachten en behandelt een  klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Onderdeel van de klachtenregeling is de door de Wkkgz bedoelde klachtenfunctionaris.  Deze zorgt o.a. voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en kan een oplossing voor  de klacht aandragen. Deze klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk. Naam en  contactgegevens van deze functionaris worden door de Zorgaanbieder op eerste  verzoek van de Cliënt aan de Cliënt verstrekt.

3. De Zorgaanbieder zorgt voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling en de  klachtenfunctionaris op zijn/haar website en/of in de wachtkamer van de praktijk. Een  papierenversie van de klachtenregeling wordt op eerste verzoek van de Cliënt aan de  Cliënt verstrekt.

ARTIKEL 18 – GESCHILLENREGELING

1. Een geschil ontstaat als de procedure zoals omschreven in artikel 17 niet goed is  gevolgd of indien de procedure van artikel 17 wel is gevolgd maar niet heeft geleid tot  het in voldoende mate wegnemen van de klacht of indien van de Cliënt in redelijkheid  niet mag worden verwacht de klacht eerst bij de Zorgaanbieder in te dienen.

2. De Cliënt en de Zorgaanbieder kunnen een geschil voorleggen aan de  Geschillencommissie Osteopathie zoals genoemd in de klachten- en geschillenregeling  van de Zorgaanbieder. In de geschillenregeling wordt de termijn waarbinnen een geschil  moet worden ingediend bepaald.

3. De geschillenregeling voldoet aan de eisen van de Wkkgz en is afgestemd met  vertegenwoordigende partijen van patiënten / consumenten.

4. Geschillen kunnen ter beslechting ook altijd worden voorgelegd aan de rechter.

ARTIKEL 19 – COLLEGE VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BEROEP

Voor gedragingen van een Zorgaanbieder die in strijd zijn met één of meer bepalingen van  het op hen van toepassing zijnde Beroepscompetentieprofiel en de Beroepscode voor

osteopaten zoals vastgesteld door het College van Toezicht voor Osteopathie geldt dat de  Cliënt het College van Toezicht kan verzoeken om een uitspraak en staat nadien beroep bij  het College van Beroep open. Gebruik van deze regeling heeft geen effect op de rechten zoals  verwoord in artikel 17 en artikel 18.

ARTIKEL 20 – WIJZIGING

Deze algemene voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd in overleg tussen de  Nederlandse Vereniging voor Osteopathie, het Nederlands Register voor Osteopathie enerzijds en de Consumentenbond en patiënten federatie Nederland anderzijds.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60  Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T 070 3499 525

E

www.ser.nl