Privacy policy

Osteopathie Simone Kok gevestigd te Haarlem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34098494, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Dit privacystatement legt uit hoe Osteopathie Simone Kok met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

TOEPASSING

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Osteopathie Simone Kok  persoonsgegevens verwerkt:

• (potentiële) patiënten;

• alle overige personen die met Osteopathie Simone Kok contact opnemen of van wie Osteopathie Simone Kok  persoonsgegevens verwerkt.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Osteopathie Simone Kok verwerkt persoonsgegevens die:

• een betrokkene zelf persoonlijk telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere  persoonsgegevens;

• met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners.

DOELEINDEN VERWERKING

Osteopathie Simone Kok verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de facturatie voor verrichte werkzaamheden; • het onderhouden van contact en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

RECHTSGROND

Osteopathie Simone Kok verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

• toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de  rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

• uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het factureren  van de behandeling.

• een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden; • een gerechtvaardigd belang.

VERWERKERS

Osteopathie Simone Kok kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend  volgens instructies van Osteopathie Simone Kok persoonsgegevens verwerken. Osteopathie Simone Kok sluit met verwerkers een  verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

PERSOONSGEGEVENS DELEN MET DERDEN

Osteopathie Simone Kok deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling is aangewezen of voor het  voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Osteopathie Simone Kok deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

DOORGIFTE BUITEN DE EER

Osteopathie Simone Kok geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).  Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Simone Kok ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie  heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin  van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

BEWAREN VAN GEGEVENS

Osteopathie Simone Kok bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Osteopathie Simone Kok hanteert in beginsel de  volgende bewaartermijnen:

• medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

• (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

• gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het  einde van de overeenkomst van opdracht;

WIJZIGINGEN PRIVACYSTATEMENT

Osteopathie Simone Kok kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt in de praktijk  van Osteopathie Simone Kok gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen of op te vragen, zodat u  bekend bent met eventuele wijzigingen.

RECHTEN, VRAGEN EN KLACHTEN

U hebt het recht Osteopathie Simone Kok te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen,  de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Simone Kok door een  e-mailbericht te sturen naar .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Osteopathie Simone Kok persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met  Simone Kok door een e-mailbericht te sturen naar .